Stowarzyszenie "Tuczno Moje Małe Kujawy"

Prezes Stowarzyszenia: Magdalena Krajewska

Zastępca Prezesa: Aleksandra Deolecka Geppert

Sekretarz : Agnieszka Padniewska 

Skarbnik: Monika Bogacz 

Członek: Ewa Kuźmińska 

http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-tuczno-moje-male-kujawy-krs-897318.html

Cele Stowarzyszenia:
- działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobó3w historyczno-kulturowych oraz równości szans kobiet i mężczyzn,
- aktywizowanie ludności wiejskiej,
- udzielanie pomocy socjalnej i wychowawczej dzieciom i młodzieży,
- wspomaganie wspólnoty samorządowej w zakresie promowania rozwoju samorządności młodych ludzi oraz przeciwdziałaniu patologii, bezrobociu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu,
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury, oświaty i wychowania, 
- niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym porad specjalistycznych udzielanych dzieciom, młodzieży, rodzicom, mieszkańcom i nauczycielom oraz pomocy w zakresie doradztwa zawodowego,
- organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym na rzecz świadomości obywatelskiej, ekologicznej oraz propagującej zdrowy tryb życia,
- promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych oraz adresowanej do młodego pokolenia,
- promowanie sportu, kultury fizycznej, turystyki, wychowania obronnego oraz zasad sportowej rywalizacji wśród lokalnej społecznosci, a także wśród uczestników subkultur młodzieżowych i młodocianych kibiców,
- organizowanie racjonalnego wypoczynku w Polsce i zagranicą kraju,
- podejmowanie inicjatyw i działania dla rozwoju Kujaw mających na celu rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, ochronę i reaktywację środowiska naturalnego, propagowanie historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu, poprawę estetyki miejscowości,
- pozyskiwanie innych źródeł finansowania, opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Źródło: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/?a=8232