REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

W Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie

 1. Wycieczki na dany rok szkolny są planowane przez wychowawcę z klasą i rodziców.
 2. Nauczyciel przed wycieczką informuje Dyrektora o planowanej wycieczce.
 3. Nauczyciel na 7 dni przed wyjazdem przedstawia Dyrekcji pełną dokumentację wycieczki.
 4. Nauczycie ma obowiązek znać i zapisać na karcie wycieczki numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej.
 5. Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełną dokumentację wyjazdu kierownik wycieczki przedkłada dyrektorowi na 4 tygodnie przed datą wyjazdu. Dyrektor powiadamia organ prowadzący

i nadzorujący szkołę i wydaje zgodę na organizację wyjazdu.

 1. Możliwy jest wyjazd klasy na zieloną szkołę pod warunkiem, że grupa wyjazdowa będzie liczyła przynajmniej 75 % uczniów klasy. Zamiar organizacji zielonej szkoły należy zgłosić dyrektorowi n 3 miesiące wcześniej, a pełną dokumentację wyjazdu przedstawić na 7 tygodni przed planowanym wyjazdem.
 2. Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek dostarczyć wychowawcy pisemną zgodę rodziców na udział w wyjeździe.
 3. Nauczyciel na lekcji wychowawczej poprzedzającej wyjazd ma obowiązek przypomnieć uczniom zasady bhp na wycieczce. Nauczyciel odnotowuje ten fakt

w dzienniku.

 1. Kierownikiem wycieczki jest nauczyciel zatrudniony w szkole.
 2. Kierownikiem wycieczki kwalifikowanej może być tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia.
 3. Opiekunami uczniów na wycieczce mogą być nauczyciele, rodzice lub w wyjątkowych sytuacjach inne osoby pełnoletnie.
 4. Na wycieczce opiekę sprawować powinna jedna osoba na grupę:
 • Do 15 uczniów na wycieczce poza obwodem placówki,
 • Do 10 uczniów na wyciecze turystyki kwalifikowanej.
 1. Kierownik wycieczki obowiązkowo zabiera apteczkę.
 2. Na wycieczkach w obrębie parku narodowego, na wycieczkach górskich powyżej 1000 m.n.p.m. oraz w miastach grupa musi mieć zapewnionego przewodnika

z uprawnieniami na dany obszar.

 1. Wychowawca przygotowuje wycieczkę i omawia jej przebieg przed wyjazdem, a po powrocie podsumowuje ją z uczniami.
 2. Kierownik wycieczki jest zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi relacji z wycieczki w pierwszym dniu roboczym po wycieczce.
 3. W razie zaistnienia wypadku w trakcie wycieczki, kierownik wycieczki powiadamia o zaistniałym fakcie detektora szkoły, rodziców oraz służby bhp w szkole.
 4. Koszty pobytu (nocleg, wyżywienie, występy, przyjazdy i inne) opiekunów i  kierownika wycieczki ponoszą uczestnicy.